Harpreet Kaur                                               Amandeep Kaur                                                         Akashdeep Singh

                     7.5 Band                                                          7.0 Band                                                                       7.0 Band

                    

              Harnamjot Kaur                                                           Rubalpreet Singh

                      6.5 Band                                                                             6.0 Band